U Srbiji koristimo globalno iskustvo G4S-a koji predstavlja lidera na svetskom tr?i?tu obezbe?enja. Od procene rizika do pru?anja najkvalitenijih usluga, sara?ujemo sa dr?avnim institucijama, manjim kompanijama i velikim organizacijama kako bismo pru?ili integrisana bezbednosna re?enja i odgovorili na sve izazove u industriji obezbe?enja.

usluge

g4s staff

Fizi?ko obezbe?enje

Usluge fizi?kog obezbe?enja – za?tita imovine i lica.
Mobile guarding

Mobilno obezbe?enje

Mobilno obezbe?enje predstavlja novu uslugu na srpskom tr?i?tu i G4S je prva kompanija u industriji obezbe?enja koja je uspostavila sektor Mobilnog obezbe?enja.

Tehni?ki sistemi za?tite

G4S u Srbiji pru?a usluge projektovanja, instalacije I odr?avanja Tehni?kih sistema za?tite.
cash

Procesiranje novca

G4S pru?a usluge prikupljanja gotovine, sortiranje novca, opslu?ivanje I odr?avanje bankomata.

alarm monitoring

Alarm Monitoring

Alarm monitoring je vid obezbe?enja koji funkcioni?e tako ?to se ugra?eni tehni?ki sistem za?tite Korisnika povezuje sa G4S Monitoring centrom
Fire

Za?tita od po?ara

Po?ar u kratkom vremenskom intervalu mo?e da odnese godinama ulagana materijalna sredstva. Iz tog razloga G4S poklanja posebnu pa?nju razvoju i usavr?avanju svih delatnosti iz oblasti za?tite od po?ara.
Cash in transit

Transport novca

G4S pru?a uslugu Transporta gotovine i vrednosti svojim klijentima, ?ime smanjuje direktni rizik pri rukovanju novcem.
g4s staff

Bezbednosna edukacija

G4S obuke svojih zaposlenih realizuje preko Trening centra.

risk analysis

Procene rizika, analize i Konsalting

G4S vr?i detaljne bezbednosne procene sa predlogom sistema obezbe?enja u skladu sa savremenim me?unarodnim standardima i kriterijumima

VIP li?ni voza?

G4S nudi uslugu Li?nog Voza?a
g4s staff

Recepcijske usluge / Hostesa

G4S pru?a uslugu recepcionera/ hostese na objektima poslodavca.
^
成年性色生活片